Beleidsplan Coöperatie Hof van Anpak’n U.A.

Naam Coöperatie: Coöperatie Hof van Anpak’n U.A.

Pastoriestraat 2

7471 CS Goor

E.mail adres: info@hofvananpakn.nl

Website: www.hofvananpakn.nl

Oprichtingsdatum:1 september 2017

Kvk- nummer: 69597677

RSIN nr: 857933668

Bankrelatie: RABO IBAN NL 22 RABO 0323 3498 38

Doelstelling Coöperatie:

Conform artikel 2 van haar statuten:

De coöperatie heeft ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door te bevorderen en stimuleren van:

⦁ De instandhouding en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van de Gemeente Hof van Twente.

⦁ Het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die behoefte hebben om (meer) te participeren in de maatschappij.

⦁ Het samenwerken met, participeren in of verstrekken van leningen aan lokale initiatieven, organisaties en ondernemingen die de doelstelling van de coöperatie onderschrijven.

⦁ Het genereren van financiële middelen met de uitvoering van haar activiteiten.

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:

⦁ Stimulering en bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie door actief aanjagen van (burger) initiatieven en daarmee lokale economie en participatiegraad te steunen.

⦁ Het beschikbaar stellen van begeleiding, werkervaringsplaatsen en overige vereiste faciliteiten/werkzaamheden om bovenstaande te bereiken.

⦁ Met aanvragen / inzetten van subsidies en door bijdragen van de deelnemende leden zal het geheel aan activiteiten worden gefinancierd.

Bestuur

⦁ F.J.M. Slaghekke, voorzitter

⦁ H.H.M. Eijkelkamp, secretaris

⦁ C.W. Groothengel, penningmeester

Raad van Commissarissen

⦁ B.M. Kuitert, voorzitter

⦁ R.M. van der Reest, vice-voorzitter

⦁ lid, vacature

De roosters van aftreden zijn als bijlage toegevoegd

Zowel de Bestuurders als de Raad van Commissarissen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten tenzij de statuten anders voorschrijven. De benoeming van het bestuur geschiedt door de algemene ledenvergadering en is voor onbepaalde tijd.

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

De Raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur. De raad richt zich naar het belang van de coöperatie en externe belanghebbenden.

De leden van de raad van commissarissen worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmalig opnieuw worden benoemd.

Coördinator

Om de dagelijkse voortgang en het bevorderen van nieuwe initiatieven evenals nieuwe leden te werven, actief te begeleiden, is een coördinator aangesteld. Deze zal ook de contacten met de stakeholders onderhouden en dit terugkoppelen aan het bestuur. Deze functie zal op basis van een uren vergoeding plaatsvinden in afwijking van de overige functionarissen.

Leden van de Coöperatie

Conform de statuten art 3 kunnen lid worden van de coöperatie slechts rechtspersonen die gevestigd zijn of kantoor houden in de gemeente Hof van Twente. Door middel van een inschrijfformulier wordt, de aanvraag om als lid te worden toegelaten, ingediend. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een inschrijving van de KvK en de legitimatiebewijs –(zen) van de bestuurder(-s).

Na het houden van een intake gesprek, waarin de aanvraag nader wordt gemotiveerd, wordt binnen zes weken door of namens het bestuur beslist over de toelating als lid. Het bestuur draagt de zorg voor het bijhouden van een register waarin alle leden zijn opgenomen.

Activiteiten plan en begroting

Jaarlijks wordt een plan gemaakt van de activiteiten, waaraan de coöperatie actief gaat deelnemen, met de bijbehorende doelstellingen en begroting per project. Daarbij wordt tevens bepaald welke inspanningen in financiële zin en overige inzet wordt gevraagd. De leden bepalen door het vaststellen van dit plan in de algemene ledenvergadering daarmee tevens het richtinggevend beleid van de coöperatie. Het bestuur houdt zich het recht voor, gedurende het jaar, sturend op te treden en zal de resultaten achteraf op verzoek toelichten.

Rekening en verantwoording inzake het vermogen van de Coöperatie

Jaarlijks stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op en een verslag, conform artikel 14 van de statuten. De jaarrekening wordt ondertekend door de raad van commissarissen en tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze jaarrekening wordt dan tevens gepubliceerd op de website www.hofvananpakn.nl

Werken zonder Winstoogmerk

De coöperatie heeft geen winstoogmerk en er vinden ook geen winstuitdelingen plaats in welke vorm dan ook. Overtollige middelen worden ingezet in de vorm van giften of leningen ter stimulering van de lokale (burger) initiatieven die de leefbaarheid , saamhorigheid en economie stimuleren.

Besteding batig saldo bij ontbinding Coöperatie

Mocht de coöperatie na een besluit van de algemene ledenvergadering, worden ontbonden, dan wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een door de raad van commissarissen aan te wijzen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling, gevestigd in de gemeente Hof van Twente, conform art 17 van de statuten.

Vaststelling:

Aldus vastgesteld, geldend voor onbepaalde tijd, door het bestuur van de Coöperatie Hof van Anpak’n UA op 18 oktober 2017

vragen of opmerkingen?
Mail naar info@hofvananpakn.nl of bel met 0547 - 745210