Huishoudelijk regelement van Coöperatie ”Hof van Anpak’n U.A.”

De coöperatie is opgericht op 1 september 2017 bij notariële akte verleden voor notaris mr.drs. A.H. Bracht te Goor. Dit Huishoudelijk Reglement is ingevolge artikel 18 van de statuten vastgesteld bij besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de coöperatie, genomen op 14 september 2017 te Goor, Gemeente Hof van Twente..

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Ledenvergadering: het orgaan van de coöperatie bestaande uit alle leden, bedoeld in artikel 8 en 9 van de statuten;

b. Algemene Ledenvergadering: de fysieke bijeenkomst en overleg van de Algemene Vergadering;

c. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5 van de statuten;

d. Raad van Commissarissen: houdt toezicht op het beleid van het bestuur als bedoeld in artikel 7 van de statuten.

e. Commissie: elke krachtens bestuursbesluit aangestelde commissies, [waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement/ het bestuursbesluit];

f. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: coöperatie “Hof van Anpak’n U.A.”;

g. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur;

h. Algemene Leden Vergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 8 van de statuten

i. Statuten: de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van coöperatie “Hof van Anpak’n U.A.” d.d.1 september 2017.


ALGEMEEN

Artikel 2 Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden

In aanvulling op artikel 3 van de statuten zijn de volgende bepalingen van kracht:

Schriftelijke aanmelding geschiedt dmv van een inschrijfformulier. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Privacy

1. Gegevens betreffende (aspirant-)leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de coöperatie. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders

voorschrijft.

2. Leden van Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een (aspirant-)lid te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de coöperatie.

3. Indien een klacht wordt ingediend tegen een lid dat tevens lid is van het Bestuur dan zal dit lid in die hoedanigheid geschorst zijn met betrekking tot alle zaken die verband kunnen houden met de behandeling van deze klacht. Voor alle andere zaken zal het lid vooralsnog zijn functie kunnen blijven uitoefenen.


TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 4 Bestuur

1. Het Bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken geen vergoeding.

2. De taakverdeling binnen het Bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement door het Bestuur vastgesteld.

3. Het Bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten. De met

deze functie samenhangende kosten worden binnen redelijke normen vergoed.

4. Het Bestuur zal er voor zorg dragen dat de ten behoeve van een bestuursfunctie of

commissiefunctie gemaakte werkelijke aantoonbare kosten binnen redelijke normen volledig worden vergoed.

5. Leden, die binnen de coöperatie een bestuursfunctie vervullen en nalatig zijn in het

voldoen aan hun (financiële) verplichtingen jegens de coöperatie kunnen op grond

daarvan bij besluit van het Bestuur uit hun bestuursfunctie worden ontheven.

6. Het Bestuur kan een bestuursreglement opstellen, hetgeen door het Bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 5 Kandidaatstelling Bestuur

1. Het Bestuur stelt de leden tijdig in kennis van het bestaan van een (of meer) vacature(s) binnen het Bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht. Het Bestuur kan ook zelf een voordracht doen.

2.Een voordracht moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of bestuursleden) geagendeerd staat.

3.Een voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen kandidaat, waarin de kandidaat zich bereid verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 6 Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen waarin wordt opgenomen de samenstelling van de Raad van Commissarissen de zittingstermijnen de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken de vergaderingen en werkwijze de transparantie en verantwoording de profielschets van de Raad van Commissarissen.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 7 Algemene Ledenvergadering

1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal een Algemene Ledenvergadering per jaar gehouden wordt en namelijk de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 14 van de statuten

2. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:

a. opening;

b. notulen vorige vergadering;

c. jaarrede voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren c.q. gevoerde beleid;

d. financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging

van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;

e. begroting voor het lopende boekjaar;

f. rondvraag;

g. sluiting.

3. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een Algemene (Leden)Vergadering aan de orde komen:

a. benoeming kascontrolecommissie c.q. accountantscontrole;

b. voorziening in eventuele vacatures in de bestuursorganen;

c. andere voorstellen van het Bestuur.

Artikel 8 Stemrecht in de ALV

1. Bij het stemmen heeft het lid de keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen vindt plaats:

- door acclamatie;

- hoofdelijk (met behulp van de presentielijst);

- schriftelijk.

2. Bij hoofdelijke stemming telt het bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.

3. Bij schriftelijke stemming verzamelt het bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.


FINANCIËN

Artikel 9 Financiële verplichtingen

1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld.

2. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.

3. Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur plaatsvinden.


COMMISSIES

Artikel 10 Algemene bepaling commissies

1. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het Bestuur overgaan tot het instellen van één of meerdere Commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een Commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.

2. Leden van Commissies kunnen zijn leden van de coöperatie en derden. Het Bestuur van de coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van Commissies.

3. De leden van een Commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Na deze termijn kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden.

4. Het Bestuur benoemt de voorzitter van de Commissie. De voorzitter van elke Commissie draagt er zorg voor dat in overleg met secretaris van de coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van het Bestuur worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het Bestuur.

5. De bevoegdheid van een Commissie gaat niet verder van die van adviesorgaan. De Commissies leggen verantwoording af aan het Bestuur.

6. Het zitting nemen in een Commissie vindt plaats op vrijwillige basis. Het Bestuur kan echter besluiten dat de commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen.

7. Een Commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur nodig. Het Bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.

8. Het Bestuur legt jaarlijks in de ALV verantwoording af over de Commissie(s).

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 11 Wijziging huishoudelijk reglement

1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij

besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.

2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.

4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/ derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet de voorzitter de vergadering schorsen en een nieuwe vergadering uitschrijven. In deze vergadering zijn alle besluiten met een gewone meerderheid van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.

Artikel 12 Wijzigingen in NAW gegevens

De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, IBAN/bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres, en andere zaken die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, onmiddellijk door te geven aan de coöperatie.

Artikel 13 Slotbepaling

In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 september 2017

vragen of opmerkingen?
Mail naar info@hofvananpakn.nl of bel met 0547 - 745210